Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
hafnium Hf
hafnium
1-Heksadekylpyridiniumklorid C21H38ClN
PYRIDINIUM, 1-HEXADECYL-, CHLORIDE
Cetylpyridinumklorid,
heksafluoridosilikat(2-) anion SiF62-
hexafluoridosilicate(2-)
Hydrogensiliciumfluorid,
1,1,1,3,3,3-Heksafluor-2-propanon, C3F6O
2-PROPANONE, 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO-
Heksafluoraceton,
1,1,2,3,3,3-Heksafluor-1-propen C3F6
1-PROPENE, 1,1,2,3,3,3-HEXAFLUORO, -
Heksafluorpropen,
Heksahydroftalsyreanhydrid C8H10O3
1,3-ISOBENZOFURANDIONE, HEXAHYDRO-,
Heksahydro-2H-azepin-2-on C6H11NO
2H-AZEPIN-2-ONE, HEXAHYDRO-
Kaprolaktam,
Heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin C3H6N6O6
1,3,5-TRIAZINE, HEXAHYDRO-1,3,5-TRINITRO-
Syklonitt,
Heksaklorbenzen C6Cl6
BENZENE, HEXACHLORO-,
1,4,5,6,7,7-Heksaklorbisyklo-[2.2.1]- hept-5-en-2,3-dikarboksylsyreanhydrid C9H2Cl6O3
4,7-METHANOISOBENZOFURAN-1,3-DIONE,4,5,6,7,8,8-HEXACHLORO-3a,4,7,7a- TETRAHYDRO-,
1,1,2,3,4,4-Heksaklor-1,3-butadien C4Cl6
1,3-BUTADIENE, 1,1,2,3,4,4-HEXACHLORO-
Heksaklor-1,3-butadien,
Heksakloretan C2Cl6
ETHANE, HEXACHLORO-,
1,2,3,4,5,6-Heksaklorsykloheksan C6H6Cl6
CYCLOHEXANE, 1,2,3,4,5,6- HEXACHLORO-, (1a,2a,3b,4a,5a,6b)-
Lindan, Heksaklorsykloheksan, Heksaklorcykloheksan,
1,2,3,4,5,6-Heksaklorsykloheksan C6H6Cl6
CYCLOHEXANE, 1,2,3,4,5,6-HEXACHLORO-
Heksaklorsykloheksan, Heksaklorcykloheksan,
1,2,3,4,5,5-Heksaklo-1,3-syklopentadien C5Cl6
1,3-CYCLOPENTADIENE, 1,2,3,4,5,5-HEXACHLORO-
Heksaklosyklopentadien,
Heksametylentetramin C6H12N4
1,3,5,7-TETRAAZATRICYCLO[3.3.1.13,7]DECANE,
Heksametylfosforsyretriamid C6H18N3OP
PHOSPHORIC TRIAMIDE, HEXAMETHYL-,
Heksan C6H14
HEXANE
n-Heksan,
1,6-Heksandiamin C6H16N2
1,6-HEXANEDIAMINE
Heksanmetylendiamin,
Heksan-1,6-diisocyanat C8H12N2O2
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO-,
1,6-Heksandiylbis(2-propenat) C12H18O4
2-PROPENOIC ACID, 1,6-HEXANEDIYL ESTER
1,6-Heksandioldiakrylat,
1-Heksanol C6H14O
1-HEXANOL,
2-Heksanon C6H12O
2-HEXANONE
Metylbutylketon,
Heptaklor C10H5Cl7
4,7-METHANO-1H-INDENE, 1,4,5,6,7,8,8-HEPTACHLORO-3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-
Drinoks
2-Heptanon C7H14O
2-HEPTANONE
Metylamylketon,
3-Heptanon C7H14O
3-HEPTANONE
Butyletylketon,
hydrazin, diazan N2H4
hydrazine, diazane
hydridodioksidofosforsyre H2PHO2 (H3PO3)
hydrido dioxidophosphoric acid, phosphorous acid
fosforsyrling
hydrogenbromid HBr
hydrogen bromide
i vandig løsning: hydrogenbromidsyre
hydrogencyanid HCN
hydrogen cyanide
i vandig løsning: blåsyre, hydrogencyanidsyre
hydrogenfluorid HF
hydrogen fluoride
i vandig løsning: flussyre, hydrogenfluoridsyre
Hydrogenfluorotrioksosulfat(VI) FHO3S
FLUOROSULFURIC ACID
Fluorsulfonsyre,
hydrogenjodid HI
hydrogen iodide
i vandig løsning: hydrogeniodidsyre
hydrogenklorid HCl
hydrogen chloride
i vandig løsning; saltsyre, hydrogenkloridsyre
Hydrogenklorotrioksosulfat(VI), ClHO3S
CHLOROSULFURIC ACID
Klorsulfonsyre,
Hydrogentetrafluoroborat, BF4H
BORATE(1-), TETRAFLUORO-, HYDROGEN
Fluorborsyre, Hydrogenborfluorid, Tetrafluorborsyre,
4-Hydroksy-3,5-dijodbenzonitril C7H3I2NO
BENZONITRILE, 4-HYDROXY-3,5-DIIODO-
Ioksynil,
2-Hydroksyetyl-2-metyl-2-propenat C6H10O3
2-PROPENOIC ACID, 2-METHYL-, 2-HYDROXYETHYL ESTER
2-Hydroksyetylmetakrylat ,
2-Hydroksyetyl-2-propenat C5H8O3
2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYETHYL ESTER
2-Hydroksyetylakrylat
1-Hydroksy-1'-hydroperoksidisyklo- heksylperoksid C12H22O5
CYCLOHEXANOL, 1-[(1-HYDROPEROXY- CYCLOHEXYL)DIOXY]-
1-Hydroksy-1'-hydroperoksidicyklo- heksylperoksid
8-Hydroksykinolinsulfat C18H16N2O6S
8-QUINOLINOL, SULFATE (2:1) (SALT),
2-Hydroksymetyloksolan C5H10O2
2-FURANMETHANOL, TETRAHYDRO-
Tetrahydrofurfurylalkohol
4-Hydroksy-4-metyl-2-pentanon C6H12O2
2-PENTANONE, 4-HYDROXY-4-METHYL-,
2-Hydroksypropyl-2-metyl-2-propenat C7H12O3

Hydroksypropylmetakrylat,
2-Hydroksypropyl-2-propenat C6H10O3
2-PROPENOIC ACID, 2-HYDROXYPROPYL ESTER
2-Hydroksypropylakrylat,
Hydroksytrifenylstannan C18H16OSn
STANNANE, HYDROXYTRIPHENYL-
Fentinhydroksid, Trifenyltinnhydroksid,
Hydroksytrisykloheksylstannan, C18H34OSn
STANNANE, TRICYCLOHEXYLHYDROXY-
Plictran, Syheksatin, Tricykloheksylhydroksytinn,Tricykloheksyltinnhydroksid, Trisykloheksyltinnhydroksid,
(2-Hydroperoksypropan-2-yl)benzen C9H12O2
HYDROPEROXIDE, 1-METHYL-1-PHENYLETHYL
Dimetylbenzylhydroperoksid, a,a-Dimetylbenzylhydroperoksid

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS