Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Spør en kjemiker

[Spør oss om kjemi!]

Les svar på spørsmål

Del...- - ...

Kjemiåret 2011

Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på 1191 kjemiske forbindelser.
Medlemmer vil også kunne få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen: ta kontakt med Tore Benneche

Se også informasjon om Utvalg for nomenklatur.

Velg: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
tallium Tl
thallium
thallium
tellur Te
tellurium
tellurheksafluorid TeF6
tellurium hexafluoride
Terpentin, vegetabilsk
TURPENTINE, OIL,
ANY OF THE VOLATILE PREDOMINATELY TERPENIC FRACTIONS OR DISTILLATES RESULTING FROM THE SOLVENT EXTRACTION OF, GUM COLLECTION FROM, OR PUNE, CAMPHENE. MAY CONTAIN OTHER ACYCLIC, MONOCYCLIC, OR BICYCLIC TERPENES, OXYGENATED TERPENES, AND ANETHOLE. EXACT COMPOSITION VARIES WITH
Terpinolen C10H16
CYCLOHEXENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYLIDENE)-,
tetraaluminiumtrikarbid Al4C3
tetraaluminum tricarbide
aluminiumkarbid, aluminium methanid
3,6,9,12-Tetraazatetradekan-1,14-diamin C10H28N6
3,6,9,12-TETRAAZATETRADECANE-1,14-DIAMINE
Pentaetylenheksamin,
1,1,2,2-Tetrabrometan C2H2Br4
ETHANE, 1,1,2,2-TETRABROMO-
Acetylentetrabromid,
Tetraetylbly C8H20Pb
PLUMBANE, TETRAETHYL-,
Tetraetyldifosfat C8H20O7P2
DIPHOSPHORIC ACID, TETRAETHYL ESTER
TEPP,
Tetraetylditiopyrofosfat C8H20O5P2S2
THIODIPHOSPHORIC ACID ([(HO)2P(S)]2O), TETRAETHYL ESTER
Sulfotep,
Tetraetyl-O-silikat C8H20O4Si
SILICIC ACID (H4SiO4), TETRAETHYL ESTER
Etylsilikat,
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-dikloretan C2Cl2F4
ETHANE, 1,2-DICHLORO- 1,1,2,2-TETRAFLUORO-,
tetrafosfortrisulfid P4S3
tetraphosphorus trisulfide
Tetrahydro-3,5-dimetyl-2H-1,3,5-tiadiazin-2-tion C5H10N2S2
2H-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE, TETRAHYDRO-3,5-DIMETHYL-
Dazomet,
Tetrahydrofuran C4H8O
FURAN, TETRAHYDRO, - Dietylenoksid,
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen C10H12
NAPHTHALENE, 1,2,3,4-TETRAHYDRO-
Tetralin,
Tetrahydrotiofen-1,1-dioksid C4H8O2S
THIOPHENE, TETRAHYDRO-, 1,1-DIOXIDE
Tetrahydrotiofensulfon,
1,1,2,2-Tetrakloretan C2H2Cl4
ETHANE, 1,1,2,2-TETRACHLORO-,
Tetrakloreten C2Cl4
ETHENE, TETRACHLORO-
Perkloretylen, Tetrakloretylen,
2,3,4,6-Tetraklorfenol C6H2Cl4O
PHENOL, 2,3,4,6-TETRACHLORO-,
Tetraklornaftalen C10H4Cl4
NAPHTHALENE, TETRACHLORO-,
Tetrametylbly C4H12Pb
PLUMBANE, TETRAMETHYL-,
2,2,3,3-Tetrametylbutandinitril C8H12N2

Tetrametylsuccinonitril,
Tetrametylfosfordiamidofluorid C4H12FN2OP
PHOSPHORODIAMIDIC FLUORIDE, TETRAMETHYL-
Dimefox,
2,4,6,8-Tetrametyl-1,3,5,7-tetraoksosykloheptan C8H16O4
1,3,5,7-TETROXOCANE, 2,4,6,8-TETRAMETHYL-
Acetaldehydtetramer, Metaldehyd,
Tetrametyltiuramdisulfid C6H12N2S4
THIOPEROXYDICARBONIC DIAMIDE ([(H2N)C(S)]2S2), TETRAMETHYL-
Tiram,
Tetrametyltiurammonosulfid C6H12N2S3
THIODICARBONIC DIAMIDE ([(H2N)C(S)]2S), TETRAMETHYL-,
Tetranatrium-3,3'-[(1,1'-bifenyl)-4,4'-diylbis(azo)]bis(5-amino-4-hydroksy-2,7-naftalendisulfonat) C32H20N6Na4O14S4
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT
tetranatriumheptaoksidodifosfat(V) Na4P2O7
disodium heptaoxidodiphosphate
natriumdifosfat(V), tetranatriumpyrofosfat
Tetranitrometan CN4O8
METHANE, TETRANITRO-,
tetraoksidofosforsyre H3PO4
tetraoxidophosphoricacid
fosforsyre, trihydrogenfosfat(V)
THE BY-PRODUCT FROM THE DESTRUCTIVE DISTILLATION OF COAL. ALMOST BLACK SEMISOLID. A COMPLEX COMBINATION OF AROMATIC HYDROCARBONS, PHENOL

Tinn(IV)klorid, tinntetraklorid SnCl4
tin tetrachloride
Tiocyansyre CHNS
THIOCYANIC ACID,
4,4'-Tiodianilin C12H12N2S
BENZENAMINE, 4,4'-THIOBIS-,
Tioetanamid C2H5NS
ETHANETHIOAMIDE
Tioacetamid,
Tiourea CH4N2S
THIOUREA,
titan(IV)klorid TiCl4
titanium tetrachloride
titantetraklorid
titan(IV)oksid TiO2
titanium dioxide
titandioksid
Toluen C7H8
BENZENE, METHYL-
Metylbenzen,
2,4-Toluendiisocyanat C9H6N2O2
BENZENE, 2,4-DIISOCYANATO-1-METHYL-,
2,6-Toluendiisocyanat C9H6N2O2
BENZENE, 1,3-DIISOCYANATO-2-METHYL-,
p-Toluensulfonsyre C7H8O3S
BENZENESULFONIC ACID, 4-METHYL-,
p-Toluensulfonylisocyanat C8H7NO3S
BENZENESULFONYL ISOCYANATE, 4-METHYL-
Tosylisocyanat,
p-Toluidin C7H9N
BENZENAMINE, 2-METHYL-,
Triamifos C12H19N6OP
PHOSPHONIC DIAMIDE; P-(5-AMINO-3-PHENYL-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)-N,N,N´,N´-TETRAMETHYL,
3,6,9-Triazaundekan-1,11-diamin C8H23N5
1,2-ETHANEDIAMINE, N-(2-AMINOETHYL)- N'-[2-[(2-AMINOETHYL)AMINO]ETHYL]-
Tetraetylenpentamin,TEPA
tribly-bis(tetraoksidofosfat) Pb3(PO4)2
trilead bis(tetraoxidophosphate)
bly(II)fosfat(V)
Tribrommetan CHBr3
METHANE, TRIBROMO-
Bromoform,
Tributylboran C12H27B
BORANE, TRIBUTYL-,
Tributylfosfat C12H27O4P
PHOSPHORIC ACID TRIBUTYL ESTER,
Tributyltinn(II)oksid C24H54OSn2
DISTANNOXANE, HEXABUTYL-,
Trietylamin C6H15N
ETHANAMINE, N,N-DIETHYL-,
Trietylboran C6H15B
BORANE, TRIETHYL-,
Trietylenglykolbis(2-propenat) C12H18O6
2-PROPENOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYL- BIS(OXY-2,1-ETHANEDIYL) ESTER
Trietylenglykoldiakrylat,
Trietylfosfat C6H15O4P
PHOSPHORIC ACID, TRIETHYL ESTER,
Trifenylamin C18H15N
BENZENAMINE, N,N-DIPHENYL-,
Trifenylfosfat C18H15O4P
PHOSPHORIC ACID, TRIPHENYL ESTER,
Trifenylfosfitt C18H15O3P
PHOSPHOROUS ACID, TRIPHENYL ESTER,
Trifluoretansyre C2HF3O2
ACETIC ACID, TRIFLUORO-
Trifluoreddiksyre,
(Trifluormetyl)benzen C7H5F3
BENZENE, (TRIFLUOROMETHYL)-
Benzotrifluorid,
1,1,2,-Trifluor-1,1,2-trikloretan C2Cl3F3
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO- 1,2,2-TRIFLUORO-,
1,2,3-Trihydroksybenzen C6H6O3
1,2,3-BENZENETRIOL
Pyrogallol,
Trijodmetan CHI3
METHANE, TRIIODO-
Jodoform,
trikalsiumdifosfid Ca3P2
tricalcium diphosphide
kalsiumfosfid
2-(2,4,5-Triklofenoksy)etyl-2,2-diklorpropanat C11H9Cl5O3

Triklorfenoksyetyldiklorpropionat, Erbon,
Trikloracetonitril C2Cl3N
ACETONITRILE, TRICHLORO-,
1,2,4-Triklorbenzen C6H3Cl3
BENZENE, 1,2,4-TRICHLORO-,
1,1,1-Trikloretan C2H3Cl3
ETHANE, 1,1,1-TRICHLORO-
Metylkloroform,
1,1,2-Trikloretan C2H3Cl3
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO-
Etylentriklorid,
2,2,2-Triklor-1,1-etandiol C2H3Cl3O2
1,1-ETHANEDIOL, 2,2,2-TRICHLORO-
Kloralhydrat,
Trikloretansyre C2HCl3O2
ACETIC ACID, TRICHLORO-
Trikloreddiksyre,
Trikloreten C2HCl3
ETHENE, TRICHLORO-
Trikloretylen, Tri,
2-(2,4,5-Triklorfenoksy)propansyre C9H7Cl3O3
PROPANOIC ACID, 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-
Fenoprop,
2,4,5-Triklorfenoksyetansyre, C8H5Cl3O3
ACETIC ACID, (2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-
2,4,5-T, 2,4,5-Triklorfenoksyeddiksyre,
2,4,5-Triklorfenol C6H3Cl3O
PHENOL, 2,4,5-TRICHLORO-,
2,4,6-Triklorfenol C6H3Cl3O
PHENOL, 2,4,6-TRICHLORO-,
2,3,6-Triklorfenyletansyre C8H5Cl3O2
BENZENEACETIC ACID, 2,3,6-TRICHLORO-
Klorfenac, 2,3,6-Triklorfenyleddiksyre
Triklormetan CHCl3
METHANE, TRICHLORO-
Kloroform,
Triklormetansulfenylklorid CCl4S
METHANESULFENYL CHLORIDE, TRICHLORO-,
(Triklormetyl)benzen C7H5Cl3
BENZENE, (TRICHLOROMETHYL)-
Triklotoluen,
Triklornaftalen C10H5Cl3
NAPHTHALENE, TRICHLORO-,
Triklornitrometan CCl3NO2
METHANE, TRICHLORONITRO-
Klorpikrin,
1,2,3-Triklorpropan C3H5Cl3
PROPANE, 1,2,3-TRICHLORO-,
S-(2,3,3-Triklor-2-propenyl)bis(1-metyletyl)tiokarbamat C10H16Cl3NOS
CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3,3- TRICHLORO-2-PROPENYL) ESTER
Tri-allat,
Triklorsilan Cl3HSi
SILANE, TRICHLORO-,
2,4,6-Triklor-1,3,5-triazin C3Cl3N3
1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6-TRICHLORO-,
1,3,5-Triklor-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion C3Cl3N3O3
1,3,5-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE, 1,3,5-TRICHLORO-
Triklorisocyanursyre,
trimagnesiumdifosfid Mg3P2
trimagnesium diphosphide
1,3,5-Trimetylbenzen C9H12
BENZENE, 1,3,5-TRIMETHYL-
Mesitylen,
Trimetylborat C3H9BO3
BORIC ACID (H3BO3), TRIMETHYL ESTER
Metylborat,
Trimetylfosfitt C3H9O3P
PHOSPHOROUS ACID, TRIMETHYL ESTER,
2,2,4 Trimetylheksan-1,6-diisocyanat C11H18N2O2
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,2,4-TRIMETHYL-,
2,4,4-Trimetylheksan-1,6-diisocyanat C11H18N2O2
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,4,4-TRIMETHYL-,
2,4,4-Trimetyl-1-penten C 8H16

Diisobutylen,
3,5,5-Trimetyl-2-sykloheksen-1-on C9H14O
2-CYCLOHEXEN-1-ONE, 3,5,5-TRIMETHYL-
Isoforon, 3,5,5-Trimetyl-2-cykloheksen-1-on,
2,4,6-Trimetyl-1,3,5-trioksan C6H12O3
1,3,5-TRIOXANE, 2,4,6-TRIMETHYL-
Diisobutylen,
trinaatriumheksafluoridoaluminat Na3AlF6
trisodium hexafluoridoaluminate
kryolitt
trinatriumfosfat(V) Na3PO4
trisodium phosphate(V)
trinatriumfosfat, trinatriumtetraoxidofosfat
Trinikkeldisulfid Ni3S2

Nikkelsubsulfid,
2,4,6-Trinitroanisol, C6H5N3O7

2,4,6-Trinitrofenol C6H3N3O7
PHENOL, 2,4,6-TRINITRO-
Pikrinsyre,
2,4,6-Trinitroresorcinol C6H3N3O8
1,3-BENZENEDIOL, 2,4,6-TRINITRO-
Styphninsyre,
2,4,6-Trinitrotoluen C7H5N3O6
BENZENE, 2-METHYL-1,3,5-TRINITRO-
TNT,
1,3,5-Trioksan C3H6O3
1,3,5-TRIOXANE
Tioksymetylen,
trioksosilisium(IV)syre H2SiO3
trioxosilicon(VI) acid
kiselsyre
trioxygen O3
trioxygen, ozone
ozon
Tripropylboran, C9H21B

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat C9H15Br6O4P
1-PROPANOL, 2,3-DIBROMO-, PHOSPHATE (3:1),
2,4,6-Tris(dimetylaminometyl)fenol C15H27N3O
PHENOL, 2,4,6-TRIS[(DIMETHYLAMINO)- METHYL]-
Tris(dimetylamin)mesitol,
Tris(2-hydroksyetyl)amin, C6H15NO3
ETHANOL, 2,2',2''-NITRILOTRIS-
Trietanolamin,
Tris(2-kloretyl)amin C6H12Cl3N

2,2',2''-Triklortrietylamin,
Tris(2-kloretyl)fosfat C6H12Cl3O4P
ETHANOL, 2-CHLORO-, PHOSPHATE (3:1)
Trikloretylfosfat,
Tris(2-metylfenyl)fosfat, C21H21O4P
PHOSPHORIC ACID, TRIS(2-METHYLPHENYL) ESTER
Triortokresylfosfat,
Trypanblått C34H28N6Na4O14S4
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[(3,3'-DIMETHYL[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYL)BIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT,

 

Til toppen

Om nettsidene til NKS